فرصت های شغلی

۱- مشخصات فردی
۲- وضعیت تأهل و نظام وظیفه
وضعیت نظام وظیفه:(Required)
وضعیت تاهل:(Required)
۳- تحصیلات و گواهینامه های حرفه ای
راهنمایی
دبیرستان / هنرستان
دانشگاه
۴- سوابق کاری
۵- دوره های آموزشی:
۶- مهارتهای شغلی / فردی:
۷- آشنایی با زبان خارجی:
خواندن
نوشتن و درک مطلب
مکالمه
خواندن
نوشتن و درک مطلب
مکالمه
خواندن
نوشتن و درک مطلب
مکالمه
۸- سایر اطلاعات:
آیا در حال حاضر شاغل هستید؟
آیا به شرکت مورد نظر تعهدی دارید؟
MM slash DD slash YYYY
پیشنهاد می کنید نحوه همکاری شما با شرکتبه چه نحوی باشد؟
آیا سوابق بیمه دارید؟
آیا تاکنون سابقه بیماری ممتد داشته اید؟
آیا می توانید اضافه کاری نمایید؟
آیا تاکنون سابقه محکومیت داشته اید؟
نام سه نفر را که شما را بشناسند ( به غیر از بستگان ) ذکر نمایید
در صورتی که اقوام و دوستان شما با این شرکت همکاری می کند نام ببرید؟